Program profilaktyki

Szkolny Program  Profilaktyki   na  lata 2012-2015

 

STRUKTURA PROGRAMU 

1. Podstawa prawna

Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. s. Marty Wieckiej kieruje się celami i zadaniami zawartymi w:

 • Statucie Szkoły,
 • Rozporządzeniu MEN i S z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198),
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 17.01.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2.12.2010 r. Nr 228, poz. 1487),
 • Ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) nowelizacja z dnia 12.09.1996 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 593),
 • Ustawie z dnia 01.01.2012 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 231, poz. 1375),
 • Ustawie z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121 poz. 770 oraz z 1997 r. Nr 96, poz. 1107),
 • Ustawie z 7.09.1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
 • Programie Profilaktyki Prorodzinnej Państwa z 17.11.1998 r.

 2. Założenie programu

 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobiegawcze występowanie niepożądanych procesów i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego; jako system działań wzmacniających luz podtrzymujących różne dodatnie społecznie postawy uczniów w toku wychowania, realizowane jest podczas działalności edukacyjnej szkoły, tj. w ramach wychowawczych i w postaci różnych odrębnych zajęć profilaktyczno – edukacyjnych.
 2. Tworzenie Programu Profilaktyki zostało poprzedzone potrzebami naszych uczniów, ich problemami, możliwościami oraz uwarunkowaniami otoczenia.
 3. Profilaktyka w naszej szkole powinna koncentrować się na wzmacnianiu czynników chroniących:
 • rozwijania zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie nauką szkolną) – wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów),
 • stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych,
 • wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych (silna więź emocjonalna z rodzicami).

Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną w środowisku lokalnym, gdyż środowisko odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby profilaktyka odniosła właściwy skutek szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

- placówkami oświatowo – opiekuńczymi (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starogardzie Gd., Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarszewach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach, Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Skarszewach),                                                     -wymiarem sprawiedliwości (kuratorzy, policja).

 3. Cele Programu

 • stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły,
 • stwarzanie warunków powstania szkoły wolnej od zagrożeń,
 • zapobieganie przez odpowiednią działalność profilaktyczną takim uzależnieniom jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania, informowanie o zagrożeniach np. HIV, AIDS,
 • promocja zdrowego trybu życia, właściwego odżywiania,
 • kształtowanie właściwego zachowania uczniów,
 • utrwalanie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój,
 • wzrost współpracy szkoły, rodziny, środowiska lokalnego w podejmowaniu działań profilaktycznych i wychowawczych,
 • pomoc dzieciom zagrożonych eurosieroctwem,
 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 4. Cele szczegółowe

- wyrobienie nawyku taktownego zachowania się wobec innych,

- kształtowanie umiejętności obiektywnego oceniania siebie i innych oraz rozróżniania dobra od złego,

- przygotowania do współdziałania w grupie oraz do przestrzegania norm społecznych,

- tworzenie więzi z rówieśnikami,

- uwrażliwienie na krzywdę wyrządzoną innym,

- wdrażanie do asertywności, obrony własnego zdania bez narażania się na agresję ze strony innych z respektowaniem zdania innych osób,

- doskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi,

- rozwijanie umiejętności wyrażania i rozpoznawania uczuć i emocji własnych i cudzych,

- wdrażanie do wczuwania się w stany emocjonalne innych osób (uczenie empatii),

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,

- przygotowanie do przewidywanych skutków działań własnych i innych osób,

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ukazywanie szkodliwego wpływu alkoholu, nikotyny i narkotyków na zdrowie człowieka, profilaktyka nadwagi i otyłości,

 - kształtowanie odporności na pokusy robienia rzeczy szkodliwych dla zdrowia,

- zapewnienie opieki dzieciom zagrożonych eurosieroctwem.

 5. Treści programu profilaktyki ze wskazaniami adresata

I. Uczniowie (z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia)

 • urzeczywistnienie wartości i przestrzeganie norm społecznych,
 • uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, np. umiejętność radzenia sobie ze stresem, nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych kontaktów z ludźmi, odpieranie presji otoczenia i grupy rówieśniczej,
 • rozwiązywanie umiejętności prowadzenie zdrowego trybu życia,
 • motywowanie do podejmowania osobistych wyborów i postanowień przez uczniów,
 • uczenie akceptowania właściwych sposobów spędzania czasu wolnego, właściwego odżywiania,
 • przekazywanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych,
 • uczenie zachowania higieny osobistej ciała.

 II. Rodzice

 • podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców,
 • współudział rodziców w określeniu kierunków podejmowania działań profilaktycznych,
 • współudział rodziców przy rozwiązywaniu konfliktów szkolnych,
 • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dziecka,
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności z profilaktyki zdrowia,
 • wyznaczenie przez nauczycieli dnia i godziny na konsultacje indywidualne z rodzicami.

 III. Nauczyciele

 • prezentowanie prawidłowych wzorców zachowań przez nauczycieli (i innych pracowników szkoły),
 • podnoszenie wiedzy i doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli,
 • rozwijanie umiejętności dobrej współpracy nauczyciele – rodzice,
 • wyciąganie odpowiednich konsekwencji przez nauczycieli (i innych pracowników szkoły)wobec nieprawidłowości zachowań uczniów,
 • pomoc w zorganizowaniu form opieki dla dzieci zagrożonych eurosieroctwem,
 • realizowanie programów profilaktycznych.

 6. Strategie i metody realizacji programu profilaktycznego                                                                  

  I. Strategie informacyjne (metody):

 • pogadanka,
 • spotkanie ze specjalistą,
 • wycieczki tematyczne,
 • praca w oparciu o tekst przewodni (książka),
 • prezentacja teatralna i pozateatralna, itp.,
 • doświadczenia oraz działania poznawcze indywidualne i grupowe.

 II. Strategie edukacyjne:

 • realizacja wybranych programów edukacyjnych,
 • rysunki,
 • drama,
 • przedstawienia,
 • burza mózgów,
 • dyskusja,
 • symulacja różnych sytuacji życiowych, np. rozwiązywanie wyimaginowanych konfliktów,
 • technika uzupełniania zadań,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • praca w małych grupach,
 • metody pedagogiki zabawy,
 • uroczystości itp.,

 III. Strategie działań alternatywnych

 • wycieczki,
 • zajęcia i zawody sportowe, itp.,
 • konkursy tematyczne.

 IV. Strategie interwencyjne

 • interwencje w środowisku domowym ucznia,
 • interwencja w środowisku szkolnym ucznia,
 • interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego (prowadzona przez specjalistę),
 • pomoc psychologiczna, pedagogiczna (prowadzona przez specjalistę),
 • terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę).

 7. Osoby odpowiedzialne za realizację

 • dyrektor szkoły,
 • wychowawcy klas,
 • nauczyciele szkoły i przedszkola,
 • pedagog szkolny,
 • rodzice,

 

       ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY I AGRESJI 

Lp.

Działania wstępne

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi w naszej  placówce.

 zawieranie kontraktów między uczniami i nauczycielami – ustalenie zasad        obowiązujących na lekcjach,ustalenie zasad współżycia w klasie i w szkole oraz poza nią,zapoznanie ze Statutem Szkoły, stałe odwoływanie się do niego,

Wychowawcy klas, opiekun SS,

Dyrektor

     

Wychowawcy klas

 

2.

Praca nad wzmocnieniem dyscypliny.

 • kontrola pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów,
 • intensyfikacja dyżurów nauczycielskich,
 • włączenie do dyżurów uczniów z SU,
 • przypominanie i częste odnoszenie się do kryteriów oceny z zachowania (WSO).

Wychowawcy klas, Dyrektor, nauczyciele, SS, pedagog szkolny

 

  

Lp.

Działania skierowane na ucznia

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Wyjaśnienie zjawiska agresji.

 • rozmowy, dyskusje, psychodramy na zajęciach

Wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy, pedagog

 

2.

Uczenie kontrolowania złości i nieagresywnych sposobów radzenia sobie z agresją.

 • rozmowy dyscyplinujące i wychowawcze,
 • warsztaty na godzinach wychowawczych,
 • inscenizacje, dramy,

Nauczyciele, pedagog, Dyrektor, rodzice, SS

 

3.

Wyrabianie umiejętności wczuwania się w uczucia i emocje innych osób.

 • dramy,
 • stosowanie czynnych form zajęć,
 • zajęcia integrujące klasę,
 • oferta zajęć pozalekcyjnych.

Wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy, pedagog, nauczyciele, Dyrektor

 

4.

Adaptacja uczniów klasy IV do realiów szkoły

 • zajęcia z wychowawcą i pedagogiem

Wychowawca klasy IV, pedagog

 

 

5.

 

Panowanie nad emocjami w sytuacjach podwyższonego stresu


 • przeprowadzenie warsztatów w klasach IV-VI

 

pedagog

 

 

 

Lp.

Działania skierowane do rodziców

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Nauczanie dostrzegania zjawiska agresji i przemocy.

 • spotkania z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym,
 • zapoznanie z programem profilaktyki,
 • pedagogizacja rodziców – dostarczenie wiedzy o zjawisku agresji i przemocy oraz sposobach jej zapobiegania.

Dyrektor, wychowawcy klas, pedagog szkolny

 

2.

Uwrażliwienie na konieczność reagowania na wszelkie przejawy agresji.

 • włączenie rodziców do działania na rzecz bezpieczeństwa w szkole,
 • pogadanki i spotkania z uwzględnieniem tematyki dotyczącej tzw. „agresji słownej”,
 • rozmowy indywidualne,
 • wymiana informacji na temat zachowań agresywnych.

Wychowawcy klas, pedagog, Dyrektor

 

3.

Podejmowanie wspólnych działań zmierzających do zminimalizowania agresji.

 • zebrania ogólne, prelekcje pedagoga, policjanta, psychologa.
 • indywidualne rozmowy z nauczycielami i pedagogiem,
 • dyskusja w trakcie spotkań z rodzicami na temat sytuacji wychowawczej w klasie,
 • wymiana doświadczeń między rodzicami.

Dyrektor, wychowawcy klas, pedagog,

 

 

Lp.

Działania skierowane do nauczycieli

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Wymiana informacji między nauczycielami a pracownikami o zaistniałych, niepożądanych zachowaniach.

 • spotkania w miarę potrzeb,
 • wymiana doświadczeń,
 • stwarzanie dbałości o pozytywną atmosferę w pracy.

Wszyscy nauczyciele, Dyrektor, pracownicy szkoły

 

2.

Interwencja przy codziennej „agresji słownej”.

 • reagowanie na każdy przejaw przemocy,
 • dokonywanie zapisów w zeszycie uwag,
 • analiza i ocena uwag i pochwał na lekcjach wychowawczych.

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog, pracownicy szkoły, Dyrektor

 

3.

Szkolenia

 • kursy i warsztaty prowadzone przez CEN, wydawnictwa
 • rady szkoleniowe,
 • literatura fachowa.

Wychowawcy klas, nauczyciele, Dyrektor

 

4.

Współpraca z rodzicami.

 • spotkania indywidualne, grupowe, klasowe,
 • wzajemna wymiana doświadczeń,
 • udzielanie porad, wskazówek,
 • zapraszanie osób z zewnątrz, integracja ze środowiskiem rodziców – wspólne wycieczki, spotkania, imprezy okolicznościowe,
 • zaangażowanie rodziców w realizację programu.

Wychowawcy klas, nauczyciele, Dyrektor, pedagog

 

5.

Wdrożenie do realizacji programu wszystkich pracowników szkoły.

 • zapoznanie z Programem profilaktyki,
 • dbanie o przepływ informacji,
 • interwencja w sytuacjach konfliktowych,
 • uświadomienie wszystkim pracownikom szkoły, że jako dorosłe osoby wszyscy mamy wpływ na zachowanie uczniów.

Pracownicy szkoły, Dyrektor

 

 

PROMOWANIE ZDROWIA 

Lp.

Działania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Promocja czynnych form wypoczynku.

 • organizacja rozrywek sportowych, zabaw na świeżym powietrzu, wycieczek,
 • rajdy rowerowe,
 • kształtowanie umiejętności „zdrowego stylu życia” – alternatywne metody spędzania czasu wolnego, pogadanki na temat organizacji czasu wolnego, dbałość o własne zdrowie, jak najlepszą kondycję psychiczną i fizyczną wykonanie gazetek o tematyce zdrowotnej,
 • planowanie zajęć sportowych uwzględnieniem dostępności dla zainteresowanych uczniów.

Nauczyciel wychowania fizycznego, przyrody, wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy, nauczyciele przedszkola.

 

2.

Określenie kondycji zdrowotnej uczniów.

 • zapoznanie się z wynikami badań bilansu zdrowia i stosowania się do zawartych w nich zaleceń,
 • ścisła współpraca z Ośrodkiem Zdrowia – szczepienia ochronne dzieci,  organizacja spotkań z pielęgniarką szkolną.

Pielęgniarka szkolna, lekarz, wychowawcy klas, nauczyciel wych. fizycznego.

 

3.

Wyrabianie nawyku dbałości o higienę osobistą.

 • kontrola czystości,
 • pogadanki i dyskusje na temat higieny osobistej,
 • pojęcie zdrowia i choroby – prelekcje pielęgniarki szkolnej na temat „Choroby brudnych rąk”,,,Higiena jamy ustnej-fluoryzacja’’, Czystość włosów i skóry’’,                                   
 • Etapy dojrzewania’’.
 • gazetki tematyczne,
 • spotkania z pielęgniarką szkolną

Pielęgniarka, SS, wychowawcy klas, nauczyciel przyrody

 

4.

Wskazywania zdrowotnych skutków nieprawidłowego odżywiania się.

 • pogadanki i prelekcje prowadzone przez nauczycieli na temat prawidłowego odżywania się,
 • układanie zdrowego jadłospisu,
 • gazetki tematyczne, konkursy

Wychowawcy klas, pielęgniarka, SS, nauczyciel przyrody

 

5.

Wyrabianie nawyku dbania o prawidłową postawę.

 • zapoznanie się z diagnozą lekarską dotyczącą wad postawy u dzieci,
 • wykonanie gazetek tematycznych,
 • właściwy dobór ławek i krzesełek do wzrostu dzieci

Pielęgniarka, wychowawcy, nauczyciele świetlicy

 

6.

Obserwacja przez nauczyciela wych. fiz. stanu higieny osobistej uczniów oraz wad postawy.

 • Kontrola stanu czystości stroju sportowego,
 • Prawidłowy dobór elementów stroju do panujących warunków atmosferycznych,                                  Przeprowadzenie badań profilaktycznych-wady postawy, wzroku, wagi, wzrostu w ramach badań przesiewowych i badań bilansowych.

Nauczyciel wychowania fizycznego, pielęgniarka

 

 

                            PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ                        

DOTYCZĄCE PROGRAMU PROFILAKTYKI 

Lp.

Nazwa programu

Czas trwania programu

Do kogo jest skierowany

Odpowiedzialni

Organizatorzy

1.

Profilaktyka logopedyczna

Od września 2012 r. w systemie ciągłym

5- i 6-latki,

kl.I - VI

J.Fryźlewicz, wychowawcy

Dyrektor, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Starogardzie Gd.  i Skarszewach,

2.

Program „Owoce w szkole”

Od II semestru 2012/2013

kl. I - III

Dyrektor

Program rządowy

/zał. nr 1/

3.

 

4.

 

 

5.

Program „Doskonałe mleko”

 

Klub Bezpiecznego Puchatka

 

Bezpieczne dzieciństwo

Od X 2012

 

XI 2012

 

 

IX 2013-VI 2015

6-latki

kl. I - VI

 

 

 

kl.I-III,   5,6-latki

Dyrektor

 

A.Redzimska

 

 

Wychowawcy

Program rządowy

/zał. nr 2/.

 

Komendant Główny Policji, Kurator Oświaty /zał. nr 3/. 

Wychowawcy /zał. nr 4/.

 

MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI I ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM 

Lp.

Działania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Stosowanie przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania atrakcyjnych dla ucznia.

 • zajęcia mające na celu wzbudzenie zainteresowań i świadomą aktywność dziecka: krąg, rysunki, piosenki, burza mózgów, uzupełnianie zdań, mini wykład, pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna, krótkie opowiadania, gry i zabawy.

Wszyscy nauczyciele, pedagog

 

2.

Wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych.

 • stosowanie technologii informacyjnej,
 • wykorzystanie gier i zabaw logicznego myślenia podczas godzin wychowawczych, zajęć świetlicowych i zajęć dodatkowych

Nauczyciel informatyki, wszyscy nauczyciele

 

3.

Konsultacje dla rodziców.

 • rozmowy indywidualne – w zależności od potrzeb, na prośbę nauczyciela bądź rodzica

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog

 

4.

Analiza dokumentacji szkolnej.

 • bieżące informacje szkolne,
 • wyniki badań poradni psychologiczno – pedagogicznej,i kierowanie uczniów,  u których występują nieprawidłowości rozwoju psychicznego i trudności w nauce na badania.

Pedagog, wychowawcy klas

 

 

5.

 

Praca z dzieckiem dysfunkcyjnym oraz z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

 • objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych, pomoc uczniom przy odrabianiu prac domowych podczas zajęć świetlicowych,

 

Wytypowani nauczyciele

 

6.

Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.

 • stała kontrola frekwencji na lekcjach,
 • analiza nieobecności

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

 

7.

Troska o ucznia zdolnego.

 • koła zainteresowań,
 • udział w szkolnych  i pozaszkolnych konkursach, prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i pasje dzieci

Nauczyciele, wychowawcy

 

8.

Motywowanie uczniów do nauki i rozwijania pasji i talentów

 • gablota sukcesów uczniów

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

 

 

  ORGANIZOWANIE OPIEKI I POMOCY MATERIALNEJ

DLA UCZNIÓW Z RODZIN NAJUBOŻSZYCH 

Lp.

Działania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Rozpoznawanie warunków życia uczniów.

Po konsultacji, za zgodą rodziców, opiekunów:

 • wywiad środowiskowy,
 • obserwacja

Wychowawcy klas, opieka społeczna

 

2.

 

 

 

3.

Pomoc materialna i rzeczowa.

 

 

 

Dostarczanie dodatkowej pomocy uczniom najmniej sytuowanym

 

 • wyprawki szkolne,
 • organizacja pomocy w zakresie bezpłatnego dożywiania,
 • zwolnienie z opłat,
 • pomoc rzeczowa,
 • udzielanie pomocy w zakresie zaopatrywania uczniów w używane podręczniki,                  
 • dofinansowanie wyjazdów na imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne.
 • bezpłatne wycieczki, paczki świąteczne, poczęstunek,  organizowanie spotkań, zawodów sportowych, ognisk

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Gminna Komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Skarszewy, nauczyciele świetlicy środowiskowej

 

 

 PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM 

Lp.

Działania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Prezentacja szkolnej i pozaszkolnej twórczości uczniów dotyczących zagrożeń współczesnego świata.

 • prezentacja prac plastycznych,
 • konkurs plastyczny „Szkodliwość nałogów”,
 • informowanie o zagrożeniach np. HIV, AIDS

Opiekun SS, nauczyciel plastyki, nauczyciele świetlicy, wychowawcy

 

2.

Wykorzystywanie materiałów dydaktycznych.

 • prezentacja materiałów dotyczących szkodliwości palenia, picia alkoholu, używania narkotyków,
 • pogadanki na lekcjach wychowawczych, przyrodzie.

Pedagog, wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy, pielęgniarka szkolna

 

3.

Kształtowanie postawy asertywnej.

 •   uczenie dzieci mówienia „NIE” w sytuacjach grożących zdrowiu,

Wychowawczy klas, SS,

 

4.

Zasady przyjmowania leków.

 • pogadanka

Pielęgniarka

 

5.

Dbałość o rozwój osobowy uczniów.

 • pogadanki i dyskusje na temat poczucia własnej wartości i godności osobistej.

Wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy, pedagog, nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia

 

        

                                       WDRAŻANIE DO PRZESTRZEGANIA                                                

ZASAD BEZPIECZEŃSTWA  

Lp.

Działania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Realizacja programu profilaktycznego dla 5-i 6-latków oraz klas I – III „Bezpieczne dzieciństwo”.

Przeprowadzenie zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego na temat:

 • poznajemy zasady ruchu drogowego,
 • poznajemy znaki drogowe i uczymy zachowywać się bezpiecznie,
 • utrwalenie wiadomości, jak bezpiecznie poruszać się po drodze,

Wychowawcy przedszkola  i klas I –III,  

 

2.

Prezentowanie zdobytej wiedzy o ruchu drogowym.

 • Konkurs Ruchu Drogowego

Nauczyciel techniki

 

3.

Zdobywanie karty rowerowej.

 • przygotowanie arkuszy zaliczeń,
 • przeprowadzenie sprawdzianu teoretycznego i praktycznego,
 • wręczenie kart na apelu, w obecności wszystkich uczniów            i nauczycieli,
 • rajdy rowerowe

Nauczyciel techniki, nauczyciel wych. fiz., wychowawcy klas IV - VI

 

4.

Spotkanie z policjantem, strażakiem i pielęgniarką.

Mini wykłady i pogadanki na temat:

 • „Przyczyny i skutki nieostrożności na drodze”
 • „Udzielanie pierwszej pomocy”

Dyrektor, policjant, strażak, pielęgniarka, pedagog

 

5.

Bezpieczeństwo poza szkołą.

 • zajęcia podnoszące kompetencje dzieci i zmniejszające ich zagrożenia w różnych sytuacjach.prowadzenie zajęć i pogadanek na temat bezpieczeństwa,
 • udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,unikanie kontaktu z obcąosobą,bezpieczne gry i zabawy.

 Rodzice, wychowawcy,nauczyciel przyrody, opiekunowie świetlicy, pedagog, Straż Pożarna

 

 

                   PROWADZENIE SYSTEMATYCZNEJ OCENY ZAGROŻEŃ 

Lp.

Działania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Diagnozowanie sytuacji ucznia w środowisku rodzinnym, także pod względem zagrożenia eurosieroctwem

 • wywiad środowiskowy,
 • rozmowy indywidualne z dziećmi,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • diagnoza uczniów,
 • diagnoza rodziców.

Pedagog, wychowawcy klas, Dyrektor

 

2.

Diagnozowanie sytuacji ucznia w środowisku szkolnym.

 • diagnoza,
 • rozmowa indywidualna, obserwacja

Dyrektor, wychowawcy, pedagog

 

Poprzez zastosowanie działań profilaktycznych dążymy do tego, aby uczeń:

 • znał pojęcia i dostrzegał różnice pomiędzy agresją i przemocą,
 • potrafił  kontrolować swoją złość i w sposób nieagresywny radził sobie z agresją,
 • uświadomił sobie, jakie sytuacje najczęściej powodują jego zdenerwowanie,
 • szczerze i otwarcie mówił o swoim zachowaniu,
 • miał świadomość tego, co musi zmienić, czego się wystrzegać,
 • umiał rozpoznawać, wyrażać, rozumieć i akceptować uczucia własne i innych osób,
 • umiał zachowywać się asertywnie w określonych sytuacjach np. w odniesieniu do środków uzależniających,
 • odnalazł w szkole i w domu klimat zaspokajający jego potrzebę miłości, bezpieczeństwa i akceptacji,
 • odczuwał więź z rówieśnikami,
 • potrafił współpracować w grupie,
 • przełamał własne bariery emocjonalne i lepiej radził sobie w sytuacjach stresowych,
 • rozwijał zainteresowania i uzdolnienia, pogłębiał wiedzę,
 • chętnie i aktywnie uczestniczył w promocji zdrowia,
 • wiedział gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
 • prowadził zdrowy tryb życia,
 • świadomie korzystał z form pomocy psychologicznej.

    REALIZATOR PROGRAMU 

Realizatorami programu są nauczyciele i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej  im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie oraz rodzice i uczniowie.

  INSTYTUCJE I OSOBY WSPOMAGAJĄCE:

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim.

2. Gminna Komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Skarszewy.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach

5. Pielęgniarka szkolna

6. Ośrodek Zdrowia w Skarszewach.

7. Policja.

8. Straż Pożarna.

9. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym                                    

  Koło w Skarszewach

EWALUACJA

Program ma charakter otwarty, może być weryfikowany.                                                                                                   

Proponowane formy ewaluacji:

• ankiety przeprowadzane wśród uczniów, nauczycieli, rodziców;

• rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami;

• analiza dokumentów;

• obserwacja zachowań uczniów;

• wnioski z nadzoru pedagogicznego

BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO

 Załącznik nr 4 do Programu profilaktyki dla grup 5,6- latków i klas I – III
 

Program opracowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej  i wychowania przedszkolnego:

Małgorzata Mąkosa

Anna Redzimska

Anna Tebecio

Mariola Barsowska

Monika Kruszyńska

CELE PROGRAMU 

    Głównym celem programu: „Bezpieczne dzieciństwo” jest przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszych i pasażerów, jak również kreowanie wizerunku bezpiecznej szkoły oraz przeciwdziałanie  się formom zła, przemocy i patologii. Program przeznaczony jest do realizacji w grupach 5,6-latków i klasach I – III.

Uczniom należy stworzyć warunki do nabywania i rozwijania umiejętności:

-  bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym,

-  prawidłowego reagowania i działania w różnych sytuacjach  w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w czasie pobytu na terenie szkoły,

- rozwijania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych,

- nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.

Realizując powyższe cele nauczyciel ma za zadanie:

 • Przekazywać uczniom wiedzę o ruchu drogowym, o obiektach i zjawiskach występujących w ruchu, a w szczególności o zagrożeniach i skutkach niewłaściwego zachowania się na drogach.
 • Wdrażać uczniów do pożądanych zachowań na drogach, przystankach, w środkach komunikacji publicznej oraz na terenie szkoły.
 • Rozwijać u uczniów zdolności poznawcze – uwagę, spostrzegawczość, orientację przestrzenną, myślenia przyczynowo – skutkowego, przewidywania i podejmowania właściwych decyzji.
 • Zapoznać uczniów z podstawowymi sposobami udzielania pierwszej pomocy przy najczęściej spotykanych u dzieci urazach.
 • Wdrażać uczniów do prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarowego, wypadku drogowego, wymuszenia, kradzieży oraz zagrożeń związanych z terroryzmem.
 • Rozwijać i kształtować społecznie pożądane postawy: szacunku i życzliwości, wzajemnej pomocy, odpowiedzialności za innych, poszanowania prawa.
 • Uświadomić uczniom sytuacje, w jakich kontakty z osobą dorosłą mogą być niebezpieczne.

 

Treści programowe

Umiejętności ucznia

 

Zapoznanie z zasadami prawidłowego poruszania się po drogach znajdujących się

w najbliższym otoczeniu dziecka

 • Poruszanie się prawą stroną chodnika.
 • Po poboczu lub w przypadku jego braku lewą stroną drogi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nadjeżdżające           z przeciwka pojazdy.
 • Poruszanie się dziecka pięcioletniego          i sześcioletniego pod opieką osoby dorosłej. Od strony ulicy zawsze znajduje się dorosły.
 • Noszenie elementów odblaskowych.
 • Znajomość drogi do szkoły oraz swojego adresu zamieszkania.
 • Uczestnicy ruchu drogowego: pieszy, pasażer, kierujący pojazdem.
 • Znajomość ogólnych zasad poruszania się pieszych po drogach.
 • Zasady bezpieczeństwa w trakcie zabaw w pobliżu ulicy.
 • Zasady kulturalnego zachowania się na przystankach i w środkach komunikacji.
 • Poruszanie się po drogach w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
 • Poruszanie się zorganizowanych grup pieszych do lat 10 w terenie zabudowanym:
 • dwójkami pod nadzorem osoby pełnoletniej,
 • korzystanie z chodnika,
 • przestrzeganie ruchu prawostronnego.
 • Poruszanie się pieszego w terenie niezabudowanym:
 • Ruch uporządkowany lewym poboczem drogi, jeżeli go nie ma – poruszanie się jeden za drugim przy lewej krawędzi jezdni,
 • Noszenie elementów odblaskowych,
 • Przechodzenie przez jezdnię na odcinku prostym, prostopadle do osi drogi.

 

Zapoznanie z rodzajami dróg  

występującymi w najbliższym otoczeniu  dziecka

 

 • Rodzaje dróg, nawierzchnie.
 • Kierunki dróg.
 • Najbliższe miasta i wsie.

 

 

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach wyznaczonych

 • Bez sygnalizacji świetlnej:
 • Zatrzymanie się w bezpiecznej odległości od jezdni, w miejscu widocznym dla kierowców, oznaczonym pasami.
 • Spojrzenie w lewo, potem w prawo,
 • Ponowne spojrzenie w lewo,
 • Na środku jezdni dwupasmowej spojrzenie w prawo,
 • Przejście zdecydowanym krokiem, prostopadle do osi drogi.
 • Z sygnalizacją świetlną:
 • Rozpoznawanie sygnałów dawanych przez sygnalizatory dla pieszych: zielony – idź, zielony pulsujący – uwaga, czerwony – stój,
 • Zatrzymanie się na chodniku w miejscu dobrej widoczności i bezpiecznej odległości od jezdni,
 • Stosowanie się do wskazań sygnalizatora świetlnego,
 • Stosowanie zasady upewniania się – niezależnie od sygnału zielonego – sprawdzenie przed wejściem na jezdnię czy żaden pojazd nie nadjeżdża lub czy nadjeżdżające pojazdy zatrzymały się,
 • Właściwe zachowanie, gdy sygnał zielony pulsuje, a dziecko znajduje się na chodniku lub na przejściu,
 • Przejście przez jezdnię na odcinku prostym, zdecydowanym krokiem, prostopadle do osi drogi po ustąpieniu pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom.

Sytuacje szczególnie niebezpieczne

 • Wchodzenie na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody.
 • Zabawy na jezdni, poboczu i w pobliżu drogi.
 • Nagłe wtargnięcie na jezdnię, przebieganie przed nadjeżdżającym pojazdem.
 • Czepianie się samochodów, wozów, doczepianie sanek do pojazdów.
 • Wsiadanie i wysiadanie ze środków transportu.
 • Pędzenie zwierząt po drogach publicznych.

Miejsca szczególnie niebezpieczne

 • Skrzyżowanie,
 • Zakręt,
 • Wzniesienie,
 • Przejazd kolejowy bez zapór i z zaporami.

 

Poruszanie się po drogach o zmierzchu oraz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych

 • Zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Używanie elementów odblaskowych, latarek o jasnym – białym – świetle.

Rodzaje znaków drogowych

 • Znajomość wybranych znaków drogowych przeznaczonych dla pieszych.
 • Znaki drogowe pionowe ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne.
 • Znaki drogowe poziome – przejście dla pieszych.
 • Znaki miejscowości.

 

Funkcjonowanie dziecka na terenie szkoły

 • Poznawanie swojej szkoły:
 • Rozkład pomieszczeń w budynku szkolnym, ich przeznaczenie.
 • Wybrane symbole i znaki mające charakter powszechnej informacji na terenie szkoły: wyjście ewakuacyjne, toalety itp.
 • Pracownicy szkoły, ich zawody oraz czynności przez nich wykonywane.
 • Bezpieczne poruszanie się po terenie szkoły: bezkolizyjne poruszanie się podczas wchodzenia i wychodzenia z klasy, przy korzystaniu ze schodów oraz w trakcie ubierania się i rozbierania w szatni.
 • Prawidłowa postawa ucznia w ławce.
 • Prawa i obowiązki ucznia i dyżurnego.
 • Kulturalne i bezpieczne zachowanie się      w czasie lekcji i na przerwach.
 • Bezpieczeństwo w czasie zabaw i zajęć ruchowych na boisku szkolnym.
 • Wdrażanie prawidłowych nawyków podczas korzystania ze środków komunikacji:
 • Kulturalne i bezpieczne zachowanie się na przystankach, oraz w środkach transportu.
 • Przestrzeganie regulaminów szkoły.

 

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

 • Wypadek samochodowy lub rowerowy.
 • Mała rana:
 • Przemyć ranę czysta woda bieżącą                lub wodą utlenioną.
 • Położyć na ranę czysta gazę i przymocować bandażem lub nałożyć plaster z opatrunkiem.
 • Wezwać osobę dorosłą.
 • Krwotok z nosa:
 • Posadzić poszkodowanego z pochyloną głową.
 • Uciskać nos 10 minut, oddychać ustami
 • W przypadku sytuacji bardziej skomplikowanych np. dużego krwotoku, złamania, oparzenia, zażycia bez wiedzy dorosłych leków, zatrucia środkami chemicznymi – ułożyć w pozycji bezpiecznej i wezwać osobę dorosłą,  która zawiadomi pogotowie ratunkowe.

Postępowanie w razie pożaru lub innego zagrożenia

 • Zapoznanie z planem ewakuacji budynku, w razie zaistniałego zagrożenia:
 • Zachowanie spokoju.
 • Właściwe reagowanie na dźwiękowe sygnały alarmowe.
 • Poruszanie się zgodne z planem ewakuacji pod opieka nauczyciela.
 • Słuchanie i dokładne wykonywanie poleceń nauczyciela.
 • W razie pożaru – natychmiastowe poinformowanie osoby dorosłej lub wezwanie straży pożarnej.
 • Uwrażliwienie na konieczność pozostania w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia.
 • Systematyczne ćwiczenie umiejętnego korzystania z drogi ewakuacyjnej.

Przeciwdziałanie przemocy,wymuszeniom oraz kradzieżom 

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • Uświadamianie dzieciom, jak można radzić sobie z przemocą oraz,

      że stosowanie agresji nie pomaga w życiu.

 • Poddawanie ocenie negatywnych zachowań dorosłych bądź dzieci.
 • Ukazywanie niewłaściwych i właściwych relacji interpersonalnych między dziećmi oraz między dorosłym i dzieckiem.
 • Zachowanie się wobec obcych osób spotykanych w drodze do szkoły i ze szkoły.
 • Zwracanie uwagi na stopień znajomości, zażyłości, pokrewieństwa osób                  w otoczeniu dziecka.
 • Uwrażliwienie na sytuacje, w których może zostać nawiązany kontakt z obcymi:
 • Ulica,
 • Boisko szkolne, szkoła,
 • Autobus,
 • Telefon,
 • Dom,
 • Zasygnalizowanie znaczenia słowa: „zły dotyk”
 • Uświadomienie sytuacji mogących prowadzić do stania się ofiarą przemocy.
 • Wskazywanie jak należy się zachowywać, aby nie dopuścić do niekorzystnych następstw:
 • Nie chwalę się stanem majątkowym rodziny.
 • Nie noszę przy sobie drogich, wartościowych rzeczy.
 • Nie prowokuję swoim zachowaniem.
 • Zapoznanie dzieci z ich prawami
 • Wdrażanie do przełamywania lęku i szukania pomocy w sytuacji zagrożenia ze strony rówieśników czy dorosłych.

Zapoznanie ze skutkami uzależnień: alkohol, papierosy, narkotyki

 • Kształtowanie właściwej postawy dziecka  w przypadku kontaktu z osobą proponującą używkę.

 

 

 

 • Zna ogólne zasady poruszania się pieszych po drogach.

 

 

 

 • Potrafi opisać swoją drogę do szkoły i zna swój adres.
 • Potrafi wymienić uczestników ruchu drogowego.
 • Zna ogólne zasady poruszania się pieszych po drogach – w tym pięć zasad przechodzenia przez jezdnię.
 • Zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa zabaw w pobliżu jezdni.
 • Zachowuje się właściwie na przystankach  i w środkach komunikacji.
 • Zachowuje ostrożność na drodze w każdych warunkach atmosferycznych.
 • Zna zasady poruszania się zorganizowanych grup pieszych w wieku do lat 10.
 • Wie jak należy poruszać się w terenie niezabudowanym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Posługuje się pojęciami: „drogi utwardzone”, „jednokierunkowe”, „wielokierunkowe”.
 • Wymienia miasta i wsie sąsiadujące z rodzinną miejscowością, dostrzega różnice w nasileniu ruchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Potrafi bezpiecznie przejść przez jezdnię.
 • Wie do czego służą pasy oraz sygnalizacja świetlna.
 • Potrafi powiązać kolory sygnalizacji świetlnej ze sposobem poruszania się pieszych i pojazdów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Rozumie potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu w pobliżu jezdni.
 • Rozróżnia niewłaściwe zachowanie pieszych jako przyczynę wypadków drogowych.

 

 

 

 • Odróżnia skrzyżowanie od innych miejsc drogi.
 • Zachowuje szczególną ostrożność w miejscach o ograniczonej widoczności.

 

 

 

 

 • Wie jak poruszać się w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Rozumie znaczenie noszenia elementów odblaskowych.
 • Rozpoznaje znaki drogowe z poszczególnych grup, nazywa je i klasyfikuje.
 • Zna nazwy najbliższych miast i wsi.
 • Rozmieszcza na makietach, ilustracjach odpowiednie znaki drogowe.

 

 

 

 

 

 • Potrafi określić, jak wygląda budynek szkoły i jego otoczenie, zna adres szkoły.
 • Wymienia pomieszczenia szkolne, zna ich przeznaczenie.
 • Zna znaki powszechnej informacji występujące na terenie szkoły.

 

 

 • Zna zawody pracowników szkoły i czynności przez nich wykonywane.
 • Potrafi bezpiecznie poruszać się po terenie szkoły.

 

 

 

 • Zna prawidłową postawę w ławce.
 • Zna prawa i obowiązki ucznia i dyżurnego.

Potrafi zachować bezpieczeństwona lekcjach i przerwach.

 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw z rówieśnikami.
 • Przestrzega bezpieczeństwa w środkach komunikacji, potrafi kulturalnie się w nich zachować.
 • Bezpiecznie korzysta z autobusu szkolnego

 

 

 

 

 

 

 • Wezwanie na pomoc osoby dorosłej.
 • Potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku małej rany i krwawiącego nosa.
 • Wie do kogo zwrócić się po pomoc w sytuacjach bardziej skomplikowanych.
 • Zna numer pogotowia ratunkowego: 999,policji: 997 i alarmowy:112.

 

 

 

 

 

 

 • Zna plan ewakuacji, potrafi z niego skorzystać.
 • Zna numer straży pożarnej: 998.
 • Nie wpada w panikę wie, że należy poinformować osobę dorosłą.
 • Słucha i wykonuje polecenia osoby dorosłej.
 • Wie jak należy się zachować w razie zagrożenia.

 

 

 

 

 

 

 

 • Podejmuje działania eliminujące przemoc ze środowiska szkolnego.
 • Zna swoje prawa i broni ich.
 • Szanuje prawa innych.
 • Buduje relacje koleżeńskie oparte na życzliwości, wrażliwości i tolerancji.
 • Potrafi rozpoznawać sygnały zwiastujące zagrożenie.
 • Wie do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia.
 • Unika sytuacji prowokujących agresywne działania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zna i rozumie jakie mogą być skutki uzależnień.
 • Unika kontaktów z osobami proponującymi używki.
 • Rozumie konieczność poinformowania osoby dorosłej w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

 

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Realizując program profilaktyczny: „Bezpieczne dzieciństwo” należy zwrócić uwagę na to, aby ostrzegając dzieci przed ewentualnym niebezpieczeństwem, prezentować problematykę

w taki sposób, żeby nie spowodować demonizacji kontaktów społecznych dziecka. Mogłoby to doprowadzić do zaniku zaufania w stosunku do dorosłych oraz niewłaściwego przeżywania przez nie sytuacji powodujących zagrożenia.

Nauczyciel prowadzący zajęcia powinien wskazywać i uczulać wychowanków na symptomy ostrzegawcze pozwalające uniknąć zagrożenia oraz uświadomić dziecko,że w razie potrzeby powinno bez obaw zwrócić się o pomoc do wskazanych osób i instytucji.

W programie nie zastosowano podziału na klasy, zostawiając prowadzącym zajęcia możliwość doboru treści tematycznych w zależności od percepcji i dojrzałości emocjonalnej uczniów.

Bibliografia

 1. Bogacka – Osińska B.: „Bądź bezpieczny na drodze”. Konspekty dla nauczycieli techniki klas I – III szkoły podstawowej, Warszawa, 1996, WSiP.
 2. Bogacka – Osińska B.: „Przedszkolak bezpieczny na drodze”. Warszawa, 1998, WsiP.
 3. Cyrański Cz.: Program wychowania przedszkolnego: „Moje przedszkole”. DKW-4013-3/01-MAC Edukacja.
 4. Frątczak E.: „Edukacja komunikacyjno – drogowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym”. Warszawa, 1993, O.W.Turpess.
 5. Morales G.: „Gdy dziecko ma problemy w klasie”. Seria: „W nurcie pedagogiki i psychologii”. Kraków 2002.
 6.  Poradnik metodyczny do prowadzeni 11 lekcji udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych. Warszawa, 1994, PCK, Agencja ARS.
 7. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej, praca zbiorowa pod red. Sadowskiego E., Warszawa, 2003, Nowa Era.
 8.  Soriano A.: „Przemoc wobec dzieci”. Seria: „W nurcie pedagogiki i psychologii”. Kraków, 2002.
 9.  Stebelski M.: „Mały ratowniczek”. Warszawa, 2000, ELIPSA.

 

 

 

 
Nasza strona używa ciasteczek (ang. cookie). Korzystając ze strony wyrażasz
zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.