Wewnątrzszkolny System Oceniania

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.

1)Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b) zachowanie ucznia.

2)Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4)Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

5)Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

b) pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d)dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i  metod  pracy dydaktyczno wychowawczej.

6) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie  o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole,

c) ustalanie kryteriów zachowania,

d) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, weryfikujących,

e) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania,

f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

7) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9)Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

10)Na wniosek ucznia bądź jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).Nauczyciel przechowuje pisemne prace kontrolne uczniów do ostatniego dnia roku szkolnego.

11)Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnego orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne lub umożliwić nauczanie indywidualne uczniowi, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

12) Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 11 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

13) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa

      w § 2.1. ust.3 pkt 11 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

14)Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

15) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach.

16) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

17) Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem § 2.1.ust. 3 pkt 18. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

18) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

19)W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

20) Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu wg skali określonej w statucie szkoły  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

21)Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku szkolnego. Ocen z klasyfikacji śródrocznej nie wpisuje się do arkusza ocen.

22)Klasyfikowanie roczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny z zachowania zgodnie

z § 2.1.ust. 3 pkt 28 i 29.

23)Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali, o której mowa w § 2.1.ust.

      3 pkt 27 i 28.

24)Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w terminie i formie określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów.

25)Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

26)Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych przedmiotów ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

27)Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach wg skali:

                 a) stopień celujący            - 6        (100 % - 95 %)

                 b) stopień bardzo dobry    - 5        (94 % - 85 %)

                 c) stopień dobry               - 4        (84 % - 70 %)

                 d) stopień dostateczny      - 3        (69 % - 50 %)

                 e) stopień dopuszczający   - 2        (49 % - 30 %)

                 f) stopień niedostateczny   - 1        (29 % - 0 %)

Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów, lecz tylko przy ocenach cząstkowych od oceny bardzo dobrej do dopuszczającej. Uczeń otrzymuje „+" przy określonej ocenie (od 2 do 5) wtedy, gdy spełnia w pełni kryteria otrzymywania danej oceny i dodatkowo wykazuje się wiadomościami w jednym z elementów oceny wyższej.

Uczeń otrzymuje „ -" przy określonej ocenie (od 2 do 5 ),wtedy gdy nie spełnia w pełni kryteriów określonej oceny w zakresie jednego elementu wymagań określonego w tych kryteriach.

28)Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach według następującej skali:

                a) stopień celujący - 6

                b) stopień bardzo dobry - 5

                c) stopień dobry - 4

                d) stopień dostateczny- 3

                e) stopień dopuszczający- 2

                f) stopień niedostateczny-1

29)W klasach I-III klasyfikowanie uczniów jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych   w danym roku szkolnym. Uczeń otrzymuje jedną ocenę ze wszystkich zajęć, ma ona charakter opisowy, a drugą (także opisową) - z zachowania. Roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi z wyjątkiem religii, z której uczniowie otrzymują ocenę wyrażoną stopniem.

30) Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowaniu w danym roku szkolnym ma formę oceny opisowej.

31) Dokumentacja oceny opisowej składa się z:

              a) śródrocznych i rocznych wpisów w dzienniku zajęć,

              b) arkuszy ocen,

              c) opisowych świadectw.

32) Na koniec roku szkolnego nauczyciel dokonuje końcowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych dziecka w rocznej ocenie opisowej. W arkuszu oceny opisowej znajdują się następujące kategorie, które obrazują charakterystykę rozwoju ucznia:

                 a) rozwój poznawczy,

                 b) mówienie i słuchanie,

                 c) czytanie i pisanie,

                 d) umiejętności matematyczne,

                 e) umiejętności przyrodniczo-geograficzne i społeczne,

                 f) rozwój artystyczny,

                 g) rozwój społeczno-emocjonalny i fizyczny.

33) Podstawą do wypełniania arkuszy są informacje gromadzone w dzienniku zajęć oraz karty kontrolne obejmujące zadania sprawdzające opanowane umiejętności. Oceny bieżące wystawiane są na podstawie oceny nauczyciela i samooceny ucznia. Przyjęto sześciostopniową skalę osiągnięć ucznia (wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, słabo, masz duże braki, jeszcze nie umiesz), która zawiera rejestr umiejętności określonych przez obowiązujący program nauczania. Uzupełnianiem obrazu rozwoju dziecka są wytwory jego pracy -sprawdziany pisemne, dyktanda, ćwiczenia praktyczne, zadania problemowe do samodzielnego wykonania, konkursy, prace plastyczne zgromadzone w oddzielnej teczce,  a także rozmowy i odpytywanie.

34) Semestralną ocenę opisową wpisuje się w dzienniku zajęć. W wyniku półrocznej obserwacji rozwoju dziecka, rodzice zostają indywidualnie informowani o osobistych osiągnięciach ucznia oraz otrzymują wnioski dotyczące zarówno postępów w edukacji jak i w rozwoju społeczno - emocjonalnym. Uczniowie, którzy uzyskali wspaniałe  i bardzo dobre osiągnięcia edukacyjne i wyróżniają się postawą godną naśladowania zdobywają odznakę WZOROWY UCZEŃ.

35)Roczna ocena opisowa podkreśla zmiany rozwoju dziecka. Wpisuje się ją w dzienniku, na świadectwach i w arkuszach ocen.

36)Sprawdziany uczniów klasy I-II oceniane są w następującej skali:

a)        wspaniale            -(A!) 100%

b)      bardzo dobrze        -(A)  99% -90%

c)       dobrze                  -(B)  89% -70%

d)      słabo                     -(C) 69% -50%

e)       masz duże braki     -(D) 49% -30%

f)       jeszcze nie umiesz   -(E)  29% -  0%

37)Sprawdziany uczniów klasy III mogą przybierać także zapis:

a)       wspaniale               - 6(A!)100%

b)      bardzo dobrze          -5(A) 99% -90%

c)       dobrze                    -4(B)89% -70%

d)      słabo                      -3(C) 69% -50%

e)       masz duże braki     -2(D) 49% -30%

f)       jeszcze nie umiesz   -1(E) 29% - 0%

Dopuszcza się także stosowanie plusów i minusów.

38)Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

39)Opisową ocenę z zachowania dokonuje się dwa razy w roku (semestralną i roczną) według następujących kryteriów:

a) kultura osobista,

b) relacje koleżeńskie,

c) zaangażowanie, inicjatywa,

d) słuchanie, wypełnianie poleceń,

e) poszanowanie własności.

40) Bieżące oceny z zachowania wystawiane są według następującej skali:

a)      A - reprezentuje właściwą postawę,

b)      B - reprezentuje właściwą postawę, zdarzają mu się jednak pewne niedociągnięcia,

c)      C - brak właściwej postawy.

41) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

c)dbałość o honor i tradycje szkoły,

 d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f ) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 g) okazywanie szacunku innym osobom.

42) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania ustala się według następującej skali:

a) wzorowe,

b) bardzo dobre,

c) dobre,

d) poprawne,

e) nieodpowiednie,

f) naganne,

       z zastrzeżeniem § 2.1.ust. 3 pkt 44 i 45.

43) Kryteria wystawiania ocen z zachowania:

a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który odznacza się wysoką kulturą osobistą osiąga najwyższe wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, jest zdyscyplinowany, wykazuje aktywne zaangażowanie w życiu społecznym szkoły, inspiruje kolegów do działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska, chętnie pomaga słabszym, w każdej sytuacji odnosi się z szacunkiem do kolegów, koleżanek i dorosłych zarówno w szkole, jak i poza szkołą, szanuje, rozwija dobre tradycje szkoły, godnie reprezentuje szkołę w różnorodnych zawodach, konkursach i turniejach, może być wzorem do naśladowania dla kolegów i koleżanek,

b)ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który chętnie osiąga bardzo dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, pracuje nad doskonaleniem samego siebie, jest koleżeński otwarty na problemy innych ludzi, przejawia troskę o mienie szkoły, o własność społeczną i indywidualną, wykazuje aktywne zaangażowanie w życie klasy, reprezentuje klasę w szkolnych konkursach,

c)ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który osiąga dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, respektuje założenia regulaminu szkolnego, frekwencja na zajęciach nie budzi zastrzeżeń, jest koleżeński, nie uchyla się od powierzonych mu funkcji klasowych,

d)ocenę poprawną otrzymuje uczeń, którego zachowanie nie budzi większych zastrzeżeń, popełnia drobne uchybienia (np. spóźnia się, opuszcza pojedyncze lekcje, nie wykonuje podstawowych poleceń nauczycieli), ale pod wpływem czynionych uwag dąży do zmiany swojej postawy, nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,

e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który zazwyczaj nie wywiązuje się  z obowiązków ucznia zgodnie z kodeksem ucznia i statutem szkoły, posiada lekceważący stosunek do pracowników szkoły oraz swoich rówieśników, używa wulgarnych słów, nie pracuje na miarę swoich możliwości  i warunków, nie wykazuje chęci współpracy     z wychowawcą, wdaje się w bójki, prowokuje kłótnie  i konflikty, niszczy mienie szkolne, społeczne i kolegów, ulega nałogom: pali papierosy, pije alkohol  i namawia do tego innych,

f)ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z kodeksem ucznia i statutem szkoły, znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, stosuje wyłudzenia,szantaż lub zastraszenia, jest wulgarny, nie współpracuje z wychowawcą, wszczyna bójki, kłótnie, inicjuje konflikty, niszczy mienie szkolne  i kolegów, działa w nieformalnych grupach takich jak: bandy młodzieżowe, gangi, sekty, pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyki i środki odurzające oraz inne szkodliwe dla zdrowia i namawia do tego innych, nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.

44)Oceny z zajęć edukacyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę z zachowania. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni psychologicznej.

45)Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b) promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem

         § 2.1.ust. 3 pkt 44 i 45.

46) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

47)Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

48)Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej ( semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

49)Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjne z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

50)Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

51)Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

52)Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

53)Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa

      w § 2.1.ust. 3 pkt 52 lit. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, informatyka, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

54)Uczniowi, o którym mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 52 lit. b zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

55) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem

§ 2.1ust. 3 pkt 56.

56)Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

57)Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

58) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 50,51 i 52 lit.a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

59) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 52 lit. b, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej  klasy.

60. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 52 lit. b oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

61) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie ucznia).

62) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 58, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa  w  § 2.1.ust. 3 pkt 52 lit. b - skład komisji,

b)  termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c)  zadania i/lub ćwiczenia egzaminacyjne,

d)  wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

63) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".

64) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem  

§ 2.1.

        ust. 3 pkt 67-82.

65) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 2.1.ust. 3 pkt 67-82.

66)Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,

      z zastrzeżeniem § 2.1.ust. 3 pkt 67-82.

67)Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych.

68)W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

69)Termin sprawdzianu, o którym mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 68 lit. a, uzgadnia się  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

70) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,  w skład komisji wchodzą:

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący zajęcia edukacyjne,

71) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, w skład komisji wchodzą:

 a)dyrektor szkoły, albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji,

 b)wychowawca klasy,

 c)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 d)pedagog,

e)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 f)przedstawiciel rady rodziców.

72) Nauczyciel, o którym mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 70 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

73) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 2.1.ust. 3 pkt 87.

74)W sytuacji gdy uczeń wnosi o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności, zaproponowana ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna może być zmieniona w wyniku egzaminu weryfikującego .

75)Egzamin weryfikujący składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, informatyki, techniki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

76)Termin egzaminu weryfikującego wyznacza dyrektor szkoły (najpóźniej na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej).

77)Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze –jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.

78)Nauczyciel o którym mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 77 lit. b - może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

79)Z przeprowadzonego egzaminu weryfikującego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

80)Wyżej wymieniony protokół zostaje umieszczony w teczce osobowej ucznia.

81)Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego,

82)Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

83)Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

84)Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I  i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

85) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 2.1.ust. 3 pkt 46 i 47 oraz § 2.1.ust. 3 pkt 96.

86) Tytuł wzorowego ucznia i świadectwo z paskiem otrzymuje uczeń klas IV-VI, który uzyskał ocenę wzorową albo bardzo dobrą z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 4.75, przy czym nie otrzymał oceny dostatecznej i niższej z zajęć edukacyjnych.

87) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 2.1.ust. 3 pkt 85, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem § 2.1.ust. 3 pkt 95.

88) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

89) Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

90) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

91) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

92) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  W skład komisji wchodzą:

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.

93) Nauczyciel o którym mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 92 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym że, powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,

94) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

skład komisji,

a) termin egzaminu,

b) pytania egzaminacyjne,

c) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pise­mne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

95) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowe­go  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

96) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

97) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia klasy IV - V, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu.

98) Uczeń kończy szkołę podstawową  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne)oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych), uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 2.1.ust. 3 pkt 46 i 47 oraz przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 101.

99) Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 98, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

100) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 99, wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

101) W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem”.

102) Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

a) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

b) w części drugiej -

103) Powszechny, obowiązkowy sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

104) Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzony sprawdzian.

105) Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art.      71b ust. 3b ustawy.

106) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

107) Opinia, o której mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 103, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, nie wcześniej jednak niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.

108) Opinię, o której mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 103, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

109) Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

110)Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do potrzeb uczniów,  o których mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 103, 104 i 107 i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

111) Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, o których mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 103, 104 i 107, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa  w § 2.1.ust. 3 pkt 110.

112) Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

113) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał daną część sprawdzianu, przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 10, w szkole, której jest uczniem.

114) Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w    § 2.1.ust. 3 pkt 104, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

115) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w § 2.1.ust. 3 pkt 104, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

116)  W przypadku, o którym mowa w pkt 115, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu, zamiast wyniku ze sprawdzianu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.

117) Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

Nasza strona używa ciasteczek (ang. cookie). Korzystając ze strony wyrażasz
zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.